سیستم نوبت دهی غیر حضوری

سیستم نوبت دهی غیر حضوری

مشغله، وقت اندک و کارهای زیاد، ترافیک، آلودگی هوا و هزاران علت ریز و درشت دیگر جامعه را به سمت استفاده از راهکارهای نوین برای دریافت خدمات با وقت و هزینه کمتر سوق میدهد. شرکت داده آوران در راستای خدمات نوین و بهینه، اقدام به ارائه سیستم نوبت دهی غیر حضوری نموده است.

لازم به ذکر است که نوبت دهی غیر حضوری بر مبنای سیستم نوبت دهی حضوری شرکت داده آوران توسعه داده شده و برای دریافت این خدمات باید سیستم نوبت حضوری داده آوران در مرکز مورد نظر فعال باشد.

سیستم نوبت دهی غیر حضوری شرکت داده آوران شامل :

 

انواع سیستم نوبت دهی غیر حضوری

تمامی ماژول های نوبت غیر حضوری بنابر تمایل مشتری امکان فعال و یا غیر فعال شدن دارند.