دریافت نوبت ارجاعی و لیست انتظار

نظام ارجاع و لیست انتظار

    با توجه به استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت بهداشت به مراکز درمانی و دانشگاههای پزشکی مبنی بر گنجاندن امکان اخذ نوبت ارجاعی، و اضافه شدن بیمار به لیست انتظار درصورت اتمام نوبت ، در سیستمها و نرم افزارهای نوبت دهی، شرکت داده آوران به عنوان یکی از پیشگامان در عرصه سیستم نوبت دهی هوشمند، این استانداردها را در تمامی نرم افزارهای خود اعم از اینترنتی و موبایل گنجانده است.

    برای درک بیشتر از دو استاندارد جدید، به توضیحی روشنگر درباره این دو امکان جدید میپردازیم

نوبت ارجاعی چیست ؟

 • نوبت ارجاعی توسط پزشکهای دارای مجوز برای بیماران مورد نظرشان اخذ میگردد
 • برای اعطای مجوز به پزشکان برای اخذ نوبت ارجاعی، اطلاعات پزشک در سیستم ذخیره و اطلاعات ورودی به ایشان اعلام میگردد
 • تمامی اطلاعات نوبت ارجاعی گرفته شده، برای بیمار پیامک میگردد 
 • دریافت نوبت ارجاعی در نرم افزارهای نوبت دهی تجمیعی امکان پذیر است
 • نرم افزارهای نوبت دهی تجمیعی برای دانشگاه پزشکی تولید میگردد و شامل تمامی بیمارستانهای زیرمجموعه آن دانشگاه میگردد
 • امکان اخذ نوبت ارجاعی در موبایل فراهم گردیده است

لیست انتظار چیست ؟

 • لیست انتظار برای مواقعی است که نوبت یک پزشک و یا بخشی خاص به پایان رسیده است
 • با ثبت بیمار در لیست انتظار برای تاریخ و ساعت نوبتی که انتخاب کرده است، درصورت کنسل نوبت، واگذاری نوبت به لیست انتظار صورت میگیرد
 • واگذاری نوبت به لیست انتظار بر اساس اولویت ثبت در لیست انتظار است
 • درصورت تعلق گرفتن نوبت به بیماران در لیست انتظار، اطلاعات نوبت برای آنها ارسال خواهد شد
 • لیست انتظار به معنی دریافت نوبت نیست، و بیمارانی که در لیست انتظار ثبت میشوند فقط درصورت دریافت پیامک اطلاعات نوبت میتوانند در مرکز حضور پیدا کنند